Find L C M of 3(a-1),2(a-1)^2,(a^2-1) - 3(a-1),2(a-1)^2,(a^2-1)ன் மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடி


via https://youtu.be/4cAPnSPsT2s

Post a Comment

0 Comments